Example graphs

Example of a scatterplot

Data from sample data BodyFat (see sample data in webapp)

 

 

Example of a histogram

Data from sample data BodyFat (see sample data in webapp)

 

 

Example of a fancy histogram

Data from sample data BodyFat (see sample data in webapp)

 

 

Example of a column plot

Data from sample data Cloudseeding (see sample data in webapp)

 

 


 
 
map kinase
 

PayPal Donation

IOTA Donate IOTA

IOTA Address:

CMGRJNJSFCUQYNO
JNYXXMYVLJDOLYA
MNZSMJUF99ENZND
VBUKSTMJQRREMXZ
IXKTLDGWQREWCBF
KKKJDYNLXTSYJYX